Regulamin

Regulamin strony https://asperger-wsparcie.pl/

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Asperger Wsparcie, znajdującego się pod adresem internetowym https://asperger-wsparcie.pl/ (dalej: Portal), oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, polegających na udostępnianiu określonych celem działania Portalu treści i materiałów (dalej: Usługi), za pośrednictwem infrastruktury teleinformatycznej.

Właścicielem Portalu, jego administratorem oraz usługodawcą jest: Grażyna Jopek z siedzibą w Oleśnicy, ul. Sikorskiego 1E/2, 56-400 Oleśnica (dalej: Usługodawca).

Użytkownikiem usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest każda osoba korzystająca z informacji zawartych w Portalu (dalej: Użytkownik). Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Osoby niepełnoletnie mogą zostać użytkownikiem Portalu pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody rodziców lub prawnych opiekunów osoby niepełnoletniej. Na żądanie Usługodawcy osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów na piśmie. Warunkiem skorzystania z Usług jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Każdorazowo korzystając z Usług Użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki przewidziane w niniejszym regulaminie.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi następuje na zasadach opisanych w Polityce Prywatności strony https://asperger-wsparcie.pl/.

§ 2

Portal ma na celu przedstawienie informacji o chorobie Aspergera oraz umożliwienie jego Użytkownikom wymianę informacji. Korzystanie z Portalu oraz Usług jest dobrowolne i bezpłatne.

Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę. Treści zawarte w Portalu nie stanowią porady o charakterze medycznym, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, rekomendacji lub konsultacji oraz nie zastępują wizyty lekarskiej.

Informacje ujęte w Portalu nie zastępują badań lub porady lekarskiej przeprowadzonych przez odpowiednio wykwalifikowane podmioty jak również nie stanowią jakiejkolwiek formy diagnozy lub zaleceń dotyczących leczenia, a mają jedynie charakter informacyjny. Informacje na temat określonych produktów, badań czy zabiegów nie stanowią zalecenia do ich zastosowania, zaś przywołanie opinii lekarza lub specjalisty nie stanowi zalecenia do postępowania zgodnie z tą opinią. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Portalu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego.

§ 3

Użytkownik korzystając z Usług zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania porządku prawnego, zasad współżycia społecznego oraz korzystania z usług z poszanowaniem praw innych Użytkowników oraz osób trzecich,
 2. przestrzegania zasad niniejszego regulaminu,
 3. używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych w serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
 4. poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
 5. stosowania technik i urządzeń niezakłócających pracy infrastruktury informatycznej Usługodawcy,
 6. niepodejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Portalu,
 7. nierozpowszechniania w Portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, obraźliwym, o charakterze pornograficznym, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
 8. korzystania z treści zawartych na Portalu z poszanowaniem praw autorskich zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu,
 9. powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4

Prawidłowe korzystanie z Portalu oraz Usług wymaga:

 1. korzystania przez Użytkownika z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego,
 2. w przypadku komputerów PC – używania systemu operacyjnego Microsoft Windows wersji XP lub nowszej, bądź Mac OS X, z zainstalowaną przeglądarką Microsoft Internet Explorer 9.0 lub nowszą, bądź Google Chrome 28 lub nowszą bądź Mozilla Firefox 22 lub nowszą bądź Safari 3 lub nowszą;
 3. włączenia JavaScript w przeglądarce internetowej;
 4. w przypadku urządzeń mobilnych – korzystania z urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z następujących systemów operacyjnych: – Chrome 43.0.2357.93 (na Android), Opera Mini 10.0 (na Android), domyślna przeglądarka Android, – iOS w wersji co najmniej 7.0.

Użytkownik wyraża zgodą na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

 1. adres IP komputera Użytkownika,
 2. wywołany adres internetowy (url),
 3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Portalu,
 4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
 5. innych informacji transmitowanych protokołem http.

Dokonując Rejestracji na stronie https://asperger-wsparcie.pl/. Użytkownik wyraża zgodą na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych osobowych – koniecznych przy rejestracji:

 1. imię i nazwisko Użytkownika
 2. adres e-mail Użytkownika

oraz nieobowiązkowych dane dodatkowe

 1. płeć
 2. miasto
 3. data urodzenia
 4. nota biograficzna
 5. adres strony www użytkownika

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcą na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcą. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§ 5

Wszelkie utwory rozpowszechnione na Portalu stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Użytkownik może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Użytkownik może korzystać z utworów rozpowszechnionych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku (w tym własnego użytku osobistego), określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, Użytkownicy nie są uprawnieni do zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu ani też rozpowszechniania ww. materiałów lub ich części w inny sposób w celach o charakterze zarobkowym. Zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu rozpowszechnianie ww. materiałów lub ich części w inny sposób możliwe jest wyłącznie w przypadku wyraźnego wskazania źródła pochodzenia materiałów tj. Portalu. Tłumaczenie, opracowanie, przetwarzanie materiałów możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów. Wszelkie prawa do Portalu przysługują Usługodawcy.

§ 6

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Usług, jeśli jest ona spowodowana przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

§ 7

Regulamin może ulec zmianie.

Użytkownik, który nie akceptuje zmian w Regulaminie powinien niezwłocznie zaprzestać z korzystania z Portalu i Usług.

§ 8

Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub świadczonych za jego pośrednictwem usług, należy kierować w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 regulaminu.

Reklamacja powinna wskazywać nieprawidłowości dot. funkcjonowania Portalu lub świadczonych za jego pośrednictwem Usług, dane osoby zgłaszającej reklamację umożliwiające skontaktowanie się z nią.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 9

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące działania Portalu należy kierować na adres e-mailowy: kontakt@asperger-wsparcie.pl lub zgłaszać listownie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2. regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

 

 Drogi Użytkowniku,

Prosimy o kliknięcie przycisku „zgadzam się” poniżej tego komunikatu, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych (po 25 maja 2018 r.), zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług i funkcjonalności na stronie internetowej https://asperger-wsparcie.pl/ oraz jej podstronach, a także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Partnerów, w celu zapewnienia Tobie możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności.

Jeżeli nie ukończyłeś 18 roku życia, o wyrażenie zgody poproś rodzica lub opiekuna prawnego.

Wyrażenie zgody  jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, a informację jak to zrobić znajdziesz klikając na ten link.

Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu prawidłowej realizacji umowy, tj. udostępnienia Tobie treści i funkcjonalności na naszej stronie.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest warunkiem korzystania przez Ciebie z usług i funkcjonalności na stronie na naszej stronie.  Jeżeli nie wyrażasz zgody, prosimy o kliknięcie przycisku „nie zgadzam się” poniżej i opuszczenie strony.

 

Jakie dane osobowe zbieramy?

W takcie korzystania przez Ciebie z naszej strony zbieramy dane zapisywane w plikach cookies (w tym Twoja lokalizacja, nr IP, czy rodzaj urządzenia z którego korzystasz), pozwalające na analizę Twojej aktywności na stronie. Ponadto, skorzystanie z niektórych funkcjonalności może wymagać podanie przez Ciebie adresu e-mail lub imienia i nazwiska.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grażyna Jopek z siedzibą w Oleśnicy, ul. Sikorskiego 1E/2, 56-400 Oleśnica (dalej: Usługodawca).

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celach określonych w Polityce Prywatności, m.in. w celu:

 • dokonywania analiz i pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom, w tym poprzez narzędzia dostarczane przez Google,
 • dopasowania treści stron i ich tematyki, w tym tematyki ukazujących się materiałów do Twoich zainteresowań,
 • umożliwienia Ci wyminę informacji z innymi, zarejestrowanymi Użytkownikami, dzięki zakładce „FORUM”, dostanej pod adresem: https://asperger-wsparcie.pl/fora/

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w tym na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, np. świadczącym usługi przechowywania danych na serwerach, podwykonawcom naszych usług, Partnerom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Dane o Twojej aktywności na stronie mogą być również zbierane przez naszych Partnerów.

Jakie są Twoje uprawnienia?

Informujemy, że przysługują Tobie w szczególności następujące prawa:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – co będzie skutkowało brakiem możliwości dalszego korzystania przez Ciebie z naszej strony i jej funkcjonalności,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szczegółową informację na temat przysługujących Tobie praw znajdziesz klikając w ten link

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do zapewnienia prawidłowego korzystania przez Ciebie z treści i funkcjonalności na naszej stronie, a także pozwalający nam na pomiary i analizę ruchu na stronie. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając w ten link.